top of page

Regulamin konkursu "Bułgaria moimi oczami"

Regulamin konkursu „Bułgaria moimi oczami” Bulgarian Business Institute, Zrozumieć Bułgarię Natalia Baraniewicz

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Bulgarian Business Instiute, ul. Żelazna 43/1, 53-427 Wrocław, NIP: 6381687817

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/tlumaczeniabulgarski (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa od 9. 11.2019 do 23. 11. 2019 do godziny: 00:00

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 24.11.2019 za pośrednictwem FanPage.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook'a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres mailowy lub przez aplikację Messenger min. 1 zdjęcia zrobionego na terenie Bułgarii, do których zgłaszający ma pełnię praw autorskich z krótkim opisem/ nazwą miejsc widocznych na zdjęciach.

10. 11. W konkursie zostanie wybranych max. 3 zwycięzców – nagroda główna i 2 wyróżnienia.

11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia które ich zdaniem ukazuje nieznaną/piękną/ niezwykłą/prawdziwą/ urokliwą Bułgarię w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

13. Nagroda Główna w konkursie to : Podwójny bilet wstępu na wstęp Opery Bałtyckiej w ramach 50. edycję Festiwalu Opery i Baletu FOBA, opera "Thais" Julesa Masseneta pod batutą Jose Maria Florencio w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego. Spektakl odbędzie się 27.11 – środa o godz. 19:00 na Scenie Opery w Starej Zagorze w Bułgarii.

14. Wyróżnienie – nagrodą są nowe pozycje wydawnicze na polskim rynku o tematyce bułgarystycznej lub przekład prozy bułgarskiej – wybrane przez Organizatora.

15. Nagrodę Główną przekaże Organizator, zaś wyróżnienie zostanie przesłane pocztą.

16. Nagrodę Główną należy odebrać nie później niż do dnia 27.11.2019 – dzień koncertu. Po tym terminie nagroda traci ważność.

17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz ma prawo do publikacji przesłanych w konkursie zdjęć na Fanpage.

18. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody Organizatorowi do publikacji przesłanych zdjęć – z oznaczeniem nazwiska autora.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Na wyraźną prośbę Zwycięzcy istnieje możliwość zmiany nagrody głównej na nagrodę książkową.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

22. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, wysyłanie zdjęć do których Uczestnik nie ma praw autorskich dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


61 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page